Tag Archives: ขว้างจักร

ข้อแนะนำในการแข่งขันขว้างจักร

Spurs

การขว้างจักรซึ่งเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง ซึ่งก็มีการกำหนดกฎกติกาเพื่อควบคุมการแข่งขันไว้ไม่ต่างไปจากกีฬาชนิดอื่นๆเลย เช่น

• ผู้เข้าแข่งขันการขว้างจักรจะใช้ท่าใดในการขว้างจักรก็ได้(มีการขว้างแบบยืนอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่) หรือจะหมุนตัวกี่รอบก็ได้ ถ้าการกระทำนั้นไม่ผิดกติกาและจักรจะต้องขว้างออกไปจากวงกลมด้วยการเริ่มต้นขว้างจักรจากการอยู่ในท่านิ่ง

• อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันการขว้างจักรสัมผัสขอบด้านในของวงกลมได้

• ห้ามผู้เข้าขันการขว้างจักรใช้เครื่องช่วยเหลือใดๆ เช่น เทปพันนิ้วมือ 2 นิ้วหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน SBO หรือไม่อนุญาตให้ใช้เทปพันมือนอกจากในกรณีที่ใช้ปิดบาดแผลเท่านั้น

• ห้ามผู้เข้าขันการขว้างจักรสวมถุงมือทำการแข่งขัน

• เพื่อช่วยให้การจับจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เข้าขันการขว้างจักรสามารถใช้สารต่างๆที่ไม่ผิดกติกาทาบนมือได้

• เพื่อป้องกันกระดูกสันหลังของผู้เข้าขันการขว้างจักรบาดเจ็บ ผู้เข้าขันการขว้างจักรอาจทำการคาดเข็มขัดหนังหรือวัสดุอื่นๆที่เหมาะสมได้

• ห้ามผู้เข้าขันการขว้างจักรโรยสารใดๆลงบนหรือในพื้นที่วงกลมหรือบนพื้นรองเท้าโดยเด็ดขาด หากไม่ใช่สารที่ได้รับอนุญาต